GGmedi+ chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối độc quyền tế bào gốc Elravie tại Việt Nam